Leverans- och betalningsvillkor

1. Inledning

Dessa allmänna leverans- och betalningsvillkor tillämpas om parterna inte skriftligt kommit överrens om något annat.

2. Att knyta avtal

Avtalet, innehållande de här villkoren (1-9), gäller när försäljaren fått en skriftligt eller muntligt beställning. Någon annan sorts beställningsbekräftelse fås endast genom att skiljt be om det.

3. Leveranstid

Varorna levereras som överrenskommet ifall annat inte meddelats. Leveranstiden betyder det då varan lämnar fabriken. Om leveransen försenas, ersätter inte försäljaren skador som eventuellt orsakas av detta. Kunden får upphäva köpet endast om leveranstiden är väsentligt överskriden.

4. Frakt

I frakten följer vi vägfraktavtalslagen. Vid eventuella fraktskador som syns utanpå görs en påminnelse i fraktboken då varan mottas. I andra fall ska det göras en skriftlig anmärkning inom sju dagar från att varan är mottagen. I frakten av produkterna håller vi oss till transportbranschens lastflak 2002-villkor.

5. Betalning

Såvida inte annat överenskommits skall betalning vara försäljaren tillhanda senast på förfallodagen som är angiven på räknigen, oberoende om varan är reklamerad eller kommer att reklameras. Ifall köparen försummar avtalet om att ta emot produkten på angiven tid, är hans skyldighet ändå att sköta betalningen som om varan vore levererad. Köparens är skyldig att sköta betalningens vanliga bankkostnader.

6. Försening av betalningen

Om köparen inte betalar räkningen senast på förfallodagen, är han skyldig att betala försäljaren förseningsränta som anges på räkningen (11%) från och med förfallodagen. Ifall försäljaren får på grund av köparens försening av betalning får påminnelse-, krav-, rättegångsutgifter eller andra utgifter, är köparen skyldig att betala även för dessa.

7. Garanti

Försäljaren står för strukturfel som uppkommit vid tillverkningen i 6 månader. Förändringar som beror på trämaterialets karaktär och beteende, så som sprickor, vridningar, missfärgningar och fuktskador hör inte till garantin.

8. Reklamation

Ifall det upptäcks tillverkningsfel i den levererade varan måste detta anmärkas skriftligt åt försäljaren inom åtta dagar efter att varan mottagits eller om felet inte genast gått att upptäcka, genast efter att det upptäckts. Ett fel eller någonting som fattas måste noga specificeras.

9. Ansvar för fel

Försäljaren står för att varans kvalité, struktur och andra egenskaper är enligt avtalet. Om det uppkommer att den levererade varan har något fel som försäljaren ansvarar för har försäljaren huvudsakligen rätt att på sin egen bekostnad reparera den felaktiga produkten eller ersätta den med en ny. Försäljarens ansvarar för skada som ett produktfel orsakat är högst så stort som leveransens värde. Om det upptäcks fel i produkten eller i dess leverans som beror på köparen felaktiga uppgifter står köparen för dem. Försäljaren står inte i något fall för minskning av produktionen som leder till köparens eller en tredje parts produktfelaktighet eller användning av felaktig vara.

10. Övriga villkor

Om försäljaren har orsak att ifrågasätta köparens betalningsförmåga har han rätt att upphäva köpet om inte hela priset betalats i förväg. Försäljaren har inte skyldighet att lägga fram bevis vid misstanke av svag betalningsförmåga. Produkten är försäljarens egendom tills hela beloppet är betalt. Annars följer vi byggnadsprodukternas allmänna inköp- och leveransvillkor.