Toimitus- ja maksuehdot

1. Johdatus

Näitä yleisiä toimitus- ja maksuehtoja sovelletaan elleivät osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet.

2. Sopimuksen solmiminen

Sopimus, sisällyttäen nämä ehdot (1-9) on syntynyt, kun myyjä on saanut tilaajan allekirjoittaman tai suullisen tilauksen. Erillinen tilausvahvistus toimitetaan vain erikseen pyydettäessä.

3. Toimitusaika

Tavara toimitetaan sopimuksen mukaan, mikäli muuta ei ole erikseen ilmoitettu. Toimitusaika tarkoittaa tavaran lähtöaikaa asianomaiselta tehtaalta. Mikäli toimitus myöhästyy, ei myyjä korvaa siitä mahdollisesti syntyvää vahinkoa. Ostaja saa myöhästymisen perusteella purkaa kaupan vain jos ilmoitettu toimitusaika on oleellisesti ylitetty.

4. Kuljetus

Kuljetuksissa sovelletaan tiekuljetussopimuslakia. Mahdollisesta kuljetusvahingosta on tehtävä muistutus rahdinkuljettajalle tavaraa vastaanottaessa rahtikirjaan kirjoittamalla, mikäli vahinko on ulkoisesti havaittavissa ja muussa tapauksessa kirjallisesti seitsemän päivän kuluessa vastaanottamisesta. Tavaran lavatoimituksissa noudatamme Kuljetusalan kuormalavat 2002 -ehtoja.

5. Maksu

Ellei muuta ole sovittu, on kauppahinnan oltava laskussa ilmoitetulla myyjän pankkitilillä viimeistään laskussa ilmoitettuna eräpäivänä, riipumatta siitä onko tavarasta reklamoitu tai tullaanko tavarasta reklamoimaan. Mikäli ostaja laiminlyö sopimuksen mukaisen tavaran vastaanottamisen määräaikana, on hän siitä huolimatta velvollinen suorittamaan maksun niin kuin tavara olisi toimittu. Ostajan on vastattava maksun tavanomaisista pankkikuluista.

6. Maksun viivästyminen

Ellei ostaja suorita maksua niin, että maksu on myyjän saatavissa eräpäivänä, hän on velvollinen maksamaan myyjälle laskun mukaista viivästyskorkoa (11%) eräpäivästä lukien. Mikäli myyjälle aiheutuu ostajan maksuviivästyksen johdosta muistutus-, perimis-, oikeudenkäynti- tai muita kuluja, on ostajan vastattava myös näistä.

7. Takuu

Toimittaja vastaa valmistuksesta johtuvista rakennevirheistä 6 kuukauden ajan toimituksesta. Puumateriaalien luonteesta ja käytöstä aiheutuvat muutokset materiaaleissa, kuten halkeaminen, vääntyminen, kosteusvauriot sekä värjäymät eivät kuulu takuun piiriin.

8. Reklamaatio

Mikäli toimitetussa tavarassa ilmenee valmistusvirheitä on siitä reklamoitava kirjallisesti myyjälle 8 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta, tai mikäli virhettä ei ole kohtuudella voitu heti havaita, välittömästi virheen paljastumisesta. Virhe tai puute on tarkasti yksilöitävä.

9. Vastuu virheestä

Myyjä vastaa, että tilaustuotteen laatu, rakenne ja muut ominaisuudet ovat sopimuksen mukaiset. Mikäli osoittautuu, että toimitetussa tavarassa on virhe josta myyjä on vastuussa, niin myyjällä on oikeus ensisijaisesti omalla kustannuksellaan korvata viallinen tuote joko korjaavalla toimenpiteellä tai uudella tuotteella. Myyjän vastuu tuotevirheen aiheuttamasta viallisesta vahingosta on enintään toimituksen arvon suuruinen. Jos tuotteessa tai sen toimittamisessa havaitaan virheitä, jotka johtuvat ostajan antamien ohjeiden puutteellisuudesta tai virheistä, vastaa niistä ostaja. Myyjä ei missään tapauksessa vastaa tuotannon vähentymisestä, joka aiheutuu ostajalle tai kolmannelle henkilölle tavaran virheellisyydestä tai virheellisen tavaran käytöstä.

10. Muut ehdot

Jos myyjällä on syytä epäillä ostajan maksukykyä, on sillä oikeus purkaa kauppa, ellei koko kauppahintaa ole maksettu etukäteen. Maksukyvyn epäilystä ei myyjä ole velvollinen esittämään todisteita. Myyjä pidättää tavaran omistusoikeuden siihen saakka kunnes kauppahinta ja toimitukseen mahdollisesti liityvät kulut on kokonaisuudessaan tullut suoritetuksi myyjälle. Muilta osin noudatetan rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja.